Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Podávanie priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Základné údaje

Podávanie priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Popis:

Priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Formuláre elektronických podaní:

Spôsob vybavenia:

 • Rozhodnutie o vyrúbení rozdielu dane
 • Rozhodnutie o vyrúbení dane (posielané každoročne)
 • Výzva na doplnenie / úpravu podania
 • Potvrdenie o podaní priznania k dani

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Podávanie priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Ponúkame Vám možnosť podať priznanie k nehnuteľnosti a dani za psa elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Formulár je dostupný zo záložky "Základné údaje" o elektronickej službe. Priznania k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa v Meste Malacky nepodávajú.

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne Mesta Malacky sú nasledovné:

 • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
 • čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Ak disponujete iným bezpečnostným zariadením s uloženým kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token), môžete ho rovnako použiť na elektronické podpísanie podania a príp. príloh.
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
 • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS, blok Na stiahnutie).

Po kliknutí na link  formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiť  a elektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS.

Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky Vám doručíme rozhodnutie alebo, ak Vaše podanie nebude kompletné, výzvu na úpravu / doplnenie podania.

Ak chcete podať odvolanie voči Rozhodnutiu, ktoré Vám bolo doručené do Vašej elektronickej schránky na ÚPVS, využite v schránke možnosť odpovedať na prijatú správu. Vo všeobecnom formulári odpovede uveďte do predmetu "Odvolanie sa voči rozhodnutiu".

Ak chcete opraviť Vaše priznanie na základe výzvy na doplnenie / úpravu podania, ktorá Vám bola doručená do Vašej elektronickej schránky na ÚPVS, využite v schránke možnosť odpovedať na prijatú správu. Vo všeobecnom formulári odpovede uveďte do predmetu "Opravné priznanie". Ak ide o opravä väčšieho rozsahu, vyplňte formulár znova ako "Opravné priznanie".

V elektronickom formulári podania máte možnosť vybrať si, či si želáte doručiť rozhodnutie o vyrúbení sadzby dane v elektronickej forme do Vašej elektronickej schránky alebo v listinnej forme (osobný odber alebo poštou) tak ako doteraz.

Požadované prílohy elektronického podania, stačia oscanované kópie:

 • pre daň z pozemkov doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo, povolenie stavby alebo prenájom pozemku,
 • pre daň zo stavieb doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo stavby, 
 • pre daň z bytov doklad preukazujúci vlastníctvo bytu.

Spomínaným dokladom môže byť:

 • List vlastníctva
 • Stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie
 • Darovacia zmluva
 • Osvedčenie o dedičstve
 • Zmluva o prevode nehnuteľnosti
 • Nájomná zmluva
 • Doklad o zmene výmery nehnuteľnosti
 • Doklad o vydražení nehnuteľnosti

Požadované prílohy pre daň za psa:

 • Potvrdenie veterinára o úhyne psa (v prípade zrušenia daňovej povinnosti)
 • Potvrdenie inej obce o prihlásení psa do evidencie v ich obci

Elektronická služba rozširuje možnosti, ako môžete komunikovať s našim Mestom. Ak nie ste prívržencom elektronickej komunikácie, stále môžete využiť tradičné formy podávania priznaní v listinnej forme doručené osobne do našej podateľne na prízemí Mestského úradu alebo poštou na adresu Mestského úradu. Tlačivá vo formáte .pdf si môžete stiahnuť zo stránky Mesta tak ako doteraz. Rovnako je Vám k dispozícii naše Klientské centrum na prízemí Mestského úradu.

Viac informácií môžete nájsť aj na stránkach mestského portálu Daň z nehnuteľnostiDaň za psa.

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí