Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Základné údaje

Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Popis:

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení

Formuláre elektronických podaní:

Spôsob vybavenia:

 • Rozhodnutie o ročnom poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • Výzva na doplnenie / úpravu podania

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie, skládky palív a surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja a to: stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW a technologické zariadenia uvedené v prílohe č.1 k VZN č. 11/2010.

Ponúkame Vám možnosť oznámiť malý zdroj znečisťovania ovzdušia elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Formulár je dostupný zo záložky "Základné údaje" o elektronickej službe.

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne Mesta Malacky sú nasledovné:

 • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
 • čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Ak disponujete iným bezpečnostným zariadením s uloženým kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token), môžete ho rovnako použiť na elektronické podpísanie podania a príp. príloh.
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
 • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS, blok Na stiahnutie).

Po kliknutí na link  formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiťelektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS, stručný postup uvádzame aj na našej stránke Elektronické služby.

Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky Vám doručíme rozhodnutie alebo, ak Vaše podanie nebude kompletné, výzvu na úpravu / doplnenie podania.

Daň z pozemkov, zo stavieb, z bytov, za psa vyrubí správca dane platobným výmerom, ktorý je súčasťou rozhodnutia, ktoré Vám bude doručené. Splatnosť dane na rok 2015 sa riadi VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a a drobné stavebné odpady na rok 2015.

V elektronickom formulári podania máte možnosť vybrať si, či si želáte doručiť rozhodnutie o ročnom poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia v elektronickej forme do Vašej elektronickej schránky alebo v listinnej forme (osobný odber alebo poštou) tak ako doteraz.

Požadované prílohy elektronického podania, stačia oscanované kópie:

 • Projektová dokumentácia inštalácie zariadenia (napr. časť vykurovanie, plynoinštalácia)
 • Návrh lokalizácie - počet prevádzkových hodín, spotreba paliva, lakov, ...
 • Stanovisko prevádzkovateľa
 • Osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku
 • Faktúry

Elektronická služba rozširuje možnosti, ako môžete komunikovať s našim Mestom. Ak nie ste prívržencom elektronickej komunikácie, stále môžete využiť tradičné formy podávania oznámení v listinnej forme doručené osobne do našej podateľne na prízemí Mestského úradu alebo poštou na adresu Mestského úradu. Tlačivá vo formáte .pdf si môžete stiahnuť zo stránky Mesta tak ako doteraz. Rovnako je Vám k dispozícii naše Klientské centrum na prízemí Mestského úradu.

Viac informácií môžete nájsť aj na stránke mestského portálu Poplatok za znečisťovanie ovzdušia.

 • Organizačný útvar

  Mestský úrad Malacky

  Bernolákova 5188/1A
  901 01 Malacky
  www.malacky.sk

 • Vybavuje
  Ing. Jana Ježková

  Útvar výstavby a životného prostredia

 • Kontakty

  Ing. Jana Ježková
  034/79 66 181
  mobil : 0903 238 348

  4.poschodie, č. dverí 414

 

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí