Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

Kontakty

Informovanie o pamätihodnostiach mesta

Daň za psa

Cestovny ruch / Mestské médiá / Pamätihodnosti / Podujatia

 • Organizačný útvar

  Mestský úrad Malacky

  Bernolákova 5188/1A
  901 01 Malacky
  www.malacky.sk

 • Vybavuje
  Mgr. Ľubica Pilzová 

  Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov MsÚ

 • Kontakty

  Mgr. Ľubica Pilzová 
  034/79 66 123
  mobil : 0903 238 348

  4. poschodie č. dverí 405

Informačné, propagačné alebo reklamné zariadenia

Diskusné fórum mesta

Poruchy verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

 • Organizačný útvar

  Mestský úrad Malacky

  Bernolákova 5188/1A
  901 01 Malacky
  www.malacky.sk

 • TEKOS

 • Nahlasovanie porúch

  034/79 66 164
  034/774 12 52
  034/774 12 53
  034/79 66 180

Mestská hromadná doprava a miestne komunikácie

Návrhy rozpočtu, záverečného účtu obce

 • Organizačný útvar

  Mestský úrad Malacky

  Bernolákova 5188/1A
  901 01 Malacky
  www.malacky.sk

 • Vybavuje
  Bc. Katarína Orgoňová

  Oddelenie ekonomiky MsÚ

 • Kontakty

  Bc. Katarína Orgoňová
  034/79 66 160
  katarina.orgonova@malacky.sk
  3. poschodie, č. dverí 313

Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci

Súpisné a orientačné čísla

 

Návrhy rozpočtu, záverečného účtu obce

 • Organizačný útvar

  Mestský úrad Malacky

  Bernolákova 5188/1A
  901 01 Malacky
  www.malacky.sk

 • Vybavuje
  Bc. Katarína Orgoňová

  Oddelenie ekonomiky MsÚ

 • Kontakty

  Bc. Katarína Orgoňová
  034/79 66 160
  katarina.orgonova@malacky.sk
  3. poschodie, č. dverí 313

Poskytovanie nenávratných dotácií

Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 • Organizačný útvar

  Mestský úrad Malacky

  Bernolákova 5188/1A
  901 01 Malacky
  www.malacky.sk

 • Vybavuje
  Ing. Jana Ježková

  Útvar výstavby a životného prostredia

 • Kontakty

  Ing. Jana Ježková
  034/79 66 181
  mobil : 0903 238 348

  4.poschodie, č. dverí 414

 

Vybavovanie sťažností a podnetov

 

Vydávanie rybárskeho lístku

Predaj a prenájom nebytových priestorov, ostatného nehn. majetku mesta

 

Prenájom bytových priestorov mesta

 

Informovanie o územnom pláne

 

Prevádzky a podnikatelia

Centrá voľného času, školské obvody, školské zariadenia

 • Organizačný útvar

  Mestský úrad Malacky

  Bernolákova 5188/1A
  901 01 Malacky
  www.malacky.sk

 • Vybavuje
  Mgr. Alexandra Hrnková

  Školský úrad MsÚ

 • Kontakty

  Mgr. Alexandra Hrnková
  034/796 61 16
  skolsky.urad@malacky.sk
  3. poschodie, č. dverí 310

Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Informovanie o mestskej polícií / Oznamovanie strát a nálezov

Informovanie o činnosti obce

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Elektronická úradná tabuľa / Pripomienkovanie návrhov nariadení

Útulky a karantény pre zvieratá

Zverejňovanie aktualít a informačný servis

Platenie miestnych daní a poplatkov

Daň za ubytovanie

Daň z nehnuteľnosti

Daň za užívanie verejného priestranstva

 

Poplatok za KO a drobné stavebné odpady

 

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí